Home

Övriga externa kostnader Skatteverket

Övriga externa kostnader - StartaEgetInfo

Övriga externa kostnader. Övriga externa kostnader är olika typer av kostnader som i resultaträkningen dras från företagets intäkter men som är svåra att sortera under en viss bestämd post. Kostnaderna av denna typ tillhör dock den normala verksamheten i bolaget Övriga externa kostnader Den utgående leverantörsskulden på 4 000 kr ökar kostnaden. Någon leverantörsskuld fanns inte i förra årets bokslut. Förskottet vid årets slut 24 000 kr ska minska kost-naderna. Någon fordran fanns inte i förra årets bokslut. Övriga externa kostnader summeras till 162 00 kr Övriga kostnader. Representation. Sponsring. Kostnader för leasing och andra hyresavtal. Andra kostnader i näringsverksamhet. Mellan Skatteverket och andra myndigheter. Mellan Skatteverket och enskilda. Sekretess i förhållande till parter. Enskild. Företrädare. Konkursförvaltare. Likvidator Efterbeskattning - omprövning på Skatteverkets initiativ till nackdel efter tvåårsfriste Du får göra avdrag direkt med hela utgiften för så kallade löpande kostnader, exempelvis material, telefon och resor. Om du köper in maskiner och inventarier för mer än ett halvt prisbasbelopp (23 650 kronor för inkomståret 2020 och 23 800 kronor för inkomståret 2021) måste du däremot fördela utgiften över flera år

Övriga fordringar VERF. NR Upprättad den Namn 31/12 år Motpart B8 Summa övriga fordringar Varor/material och tjänster 1 Övriga externa kostnader Personal-kostnader1 Ränteinkomster2 Ränteutgifter3 Fordringar beslutade men ej betalda stöd m.m.4 Momsfordran (från B14/B14A) Fordran totalt 1 Under vissa förutsättningar kan du få avdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresor, tillfälligt arbete och dubbel bosättning. Till ökade levnadskostnader räknas utgifter för måltider och småutgifter samt utgifter för logi. Du kan få avdrag med antingen den faktiska utgiftsökningen eller ett schablonbelopp 50 Lokalkostnader 5000 Lokalkostnader (gruppkonto 5010 Lokalhyra 5011 Hyra för kontorslokaler 5012 Hyra för garage 5013 Hyra för lagerlokaler 5020 El fö Övriga utgifter. Advokat- och rättegångskostnader Man kan få avdrag för advokat- och rättegångskostnader om syftet med processen har varit att förvärva eller behålla intäkter och om man har haft skälig anledning att driva processen. Arbetsbiträde En anställd kan få avdrag för ersättning till ett arbetsbiträde eller en agent som den anställde själv.

Vid R5 ska jag ange kostnaden för varor, material och tjänster, vid R6 övriga externa kostnader, som av SKV förklaras så här: I rutan för externa kostnader tar du upp kostnader för exempelvis lokaler, fastigheter, hyra av anläggningstillgångar, bilkostnader, reklam och PR, telefon, skadeståndsersättningar, elkostnader m.m När avgifterna har beslutats av Skatteverket så omförs en tillgång av ej fastställda avgifter till en kostnad i resultaträkningen. Kostnader för kontrollavgifter klassificeras normalt som övriga externa kostnader och bokförs i kontogrupp 69. Kontogrupp 69 - Övriga externa kostnader Övriga externa kostnader Anställd personal VERF. NR Upprättad den (ingen beloppsgräns) Namn 31/12 år Post Hämtas från Varor, material och tjänster Obetalda sociala avgifter vid årets slut Till förenklat årsbokslut R6 + +--+ Årets bokförda inköp m.m. + Obetalda fakturor vid årets slut Obetalda fakturor vid årets börja

En förseningsavgift från Skatteverket är inte avdragsgill och då passar det bra att använda konto 6992 - Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla. Lättast att dela upp det i två transaktioner Beslut och Betalning, då är det lättare att följa/stämma av ditt skattekonto En utbetalning till ett skattekonto för en enskild näringsidkare, en delägare i ett handelsbolag eller en delägare i ett kommanditbolag bokförs som ett eget uttag i eget kapital (20X2 Egna skatter). Kostnader för förseningsavgifter och skattetillägg klassificeras normalt som övriga externa kostnader och bokförs i kontogrupp 69 3.7 Övriga externa kostnader. Alla övriga rörelse-kostnader, t.ex. kontorshyra, konsultarvoden, telefon, porto, reklam och ned-skrivning av kortfristiga fordringar. 3.8 Personalkostnader. Kostnader som har direkt samband med företagets anställda, t.ex. löner, sociala avgifter, pensionskostnader och företagshälsovård samt styrelsearvode Se rad 3.7 Övriga externa kostnader, (Alla övriga rörelsekostnader, t.ex. kontorshyra, konsultarvoden, telefon, porto, reklam och nedskrivning av kortfristiga fordringar.) i INK2R där bland annat följande konton redovisas: 5000-6999 (övriga externa rörelseutgifter/kostnader)

Advokat- och rättegångskostnader. Advokat- och rättegångskostnader och likande kostnader är avdragsgilla endast om de utgör kostnader för förvärvande eller bibehållande av skattepliktiga intäkter eller sänkande av avdragsgilla kostnader ( RÅ 1958 Fi 1461, RÅ 1966 Fi 902, RÅ 1973 Fi 771 och RÅ 1974 ref. 84 ) Övriga externa kostnader 6990 Övriga externa kostnader 6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla. Läs mer om övriga externa kostnader och hur man bokför övriga externa kostnader som utgör ej avdragsgilla kostnader. Sjuk-och hälsovård 7620 Sjuk- och hälsovår Hursomhelst så uppstår trots det frågan om hur det skall bokföras. Kontrollavgift - kassaregister är på samma sätt som böter, och förseningsavgifter för deklartion, dvs 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla . Om du har en enskild firma med förenklat bokslut, skall du dock inte boka sådana kostnader alls Kontogrupp 69 - Övriga externa kostnader. Erkännande En redovisningsenhet skall redovisa en kostnad i resultaträkningen när resurser har förbrukats om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt Avser utgiftsposten mycket obetydliga belopp kan man använda ett samlingskonto för övriga externa kostnader, t.ex. konto 6990 Övriga externa kostnader. En uppdelning i skattemässigt avdragsgilla respektive icke avdragsgilla kostnader bör göras för att underlätta deklarationen

 1. är a-skatt och arbetsgivaravgift avseende ersättningar till personal
 2. Se Skatteverkets tabeller för detta. Kostnadsersättningar för traktamente till delägare som inte är anställda klassificeras normalt som övriga externa kostnader och bokförs som kost och logi. Sök på Kost och logi i Sverige eller Kost och logi i utlandet i Bokios moderna bokföring beroende på vart tjänsteresan ägt rum
 3. Skatteverket medger endast avdrag för maximalt 2 personalfester per år och vid mer påkostade firmafester kan avdragsrätten reduceras eller helt uteslutas. Kontogrupp 69 - Övriga externa kostnader Kontogrupp 73 - Kostnadsersättningar och förmåner Kontogrupp 75.

Se Skatteverket vägledning: Om kostnaden är av engångskaraktär och den ändå skall skiljas ur från t ex övriga externa kostnader ( i årsredovisningen ) kan du använda gruppen 79xx så hamnar kostnaden på en egen rad i samma härad som avskrivningar,. Övriga skulder Avsättningar Resultaträkning/räkenskapsschema Intäkter R1 Försäljning och utfört arbete samt övriga momspliktiga intäkter R2 Bil- och bostadsförmån m.m. R4 Ränteintäkter m.m. Momsfria intäkter Kostnader R5 Varor, material och tjänster R6 R7 Anställd personal R8 Räntekostnader m.m. Övriga externa kostnader +----+ + + R 69 Övriga externa kostnader 337 7 Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m.m. 342 70-76 Personalkostnader 343 70 Löner till kollektivanställda 348 71 (Fri kontogrupp) 352 72 Löner till tjänstemän och företagsledare 353 73 Kostnadsersättningar och förmåner 360 74 Pensionskostnader 370 75 Sociala och andra avgifter enligt lag. kostnader som avser personal. Lagstiftning och avtal i frågor som avser arbetsrätt, löner, pensioner och skatter hanteras av flera andra myndigheter, till exempel Arbetsgivarverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket och Statens Tjänstepensionsverk (SPV) Skärgårdshavet AB - Org.nummer: 556500-3133. På Bolagsfakta.se hittar du kontakt-och företagsinformation, nyckeltal, lön till VD & styrelse m.m

Kostnader Skatteverke

Uppgifter om övriga kostnader som ska dras av men inte bokförts kan lämnas direkt i fältet 4.4 b. Du ska i deklarationen meddela Skatteverket om du har haft hjälp med att göra årsredovisning eller inte. Även uppgift om revision skett eller inte, ska lämnas När det gäller övriga utgifter vet Skatteverket sedan tidigare att över 80 procent av de avdrag som kontrolleras är felaktiga. - Vi fortsätter därför kontrollen av dessa avdrag Blankett INK1 - Skatteverkets upplysningar 1. Inkomster - Tjänst 1.1 Lön, förmåner, sjukpenning m.m. Det ifyllda beloppet är summan av beloppen på de kontrolluppgifter Skatteverket fått, t.ex. på din kontanta lön och dina skattepliktiga förmåner (fri kost, fri bil, fritt drivmedel, lånedator, fritt hus arbete, personaloptioner m.m.) Skatteverkets större insatser under 2015 Posted on februari 20, 2015 by Nyheter från Ekonomi-info Skatteverket beskriver sina större kontrollinsatser för 2015

Skatteverkets större insatser 2013 ; Skatteverkets större insatser 2013 ; Skatteverkets större insatser 2013 ; Deklarationstidpunkter för inkomstdeklaration som lämnas 2014 för fysiska personer och dödsbon ; Övriga skattefrågor behandlade i höstpropositionen ; Skatteverkets rättsinformation flyttar till ny webbplat Resultaträkning är en av två huvuddelar i bokslutet, den andra är balansräkningen, och visar ett företags totala omsättning, kostnader och resultat för räkenskapsperioden, som i vanliga fall är ett år Övriga externa kostnader Övriga externa kostnader uppgår till 10 577 tkr, vilket är drygt 1 300 tkr högre än i prognos. 600 tkr av avvikelsen förklaras av aktiviteten Sätt färg på Göteborg som har tillkommit i prognos 2 och ytterligare 800 tkr förklaras av högre kostnader för de nya projekten Agresso i Framtiden.

Övriga rörelsekostnader Definition 1 Hyreskostnader och övriga kostnader för rörelsefastigheter i egen användning, inklusive hyror för maskiner och anläggningar samt bl.a. fusionsförluster, försäkrings- och andra säkerhetskostnader, tillsyns-, inspektions- och medlemsavgifter och andra kostnader som inte är hänförliga till någon annan post Not 4 Övriga externa kostnader. Not 5 Personalkostnader. Not 6 Eventualförpliktelser. Not 7 Avskrivning och nedskrivning av anläggningstillgångar. Not 8 Exceptionella intäkter. Not 9 Resultat från finansiella omsättningstillgångar. Not 10 Räntekostnader och liknande resultatposter

• Övriga kostnader • OH Ledning och administration (7 %) Exempel 1: Kalles Superstäd utför enbart serviceinsatser för Kommunen. Han har under januari månad utfört 20 timmar städ och 20 timmar tvätt och skall nu fakturera Kommunen för detta. Kalle räknar då såhär: 40 timmar á 438 kr 17 520 kr Moms 25 % 4 380 kr = 21 900 k Skatteverket har också bland annat en momsbroschyr som jag hoppas kan hjälpa dig en bit på vägen om något känns oklart. Du skulle kunna bokföra intäkten från vidarefaktureringen på konto 3590 Övriga fakturerade kostnader. Hoppas detta kan förtydliga hanteringen något

7501 R6 Övriga externa kostnader 5000 Lokalkostnader NE_K1_17_ver1. 3 (3) 5100 Fastighetskostnader 5200 Hyra av anläggningstillgångar 5400 Förbrukningsinventarier och förbruk ningsmaterial 5500 Reparation och underhåll 5600 Kostnader för transportmedel 5610 Personbilskostnade Övriga externa kostnader - 2 715 000 - 2 621 625 - 3 265 000 . Personalkostnader - 1 244 930 - 1 222 026 - 1 244 930 . Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar - 150 000 - 86 093 - 150 000 . Summa rörelse resultat . 19 070 - 192 788. 40 070 . Finansiella intäkter och kostnader

Skatteverket som kommer redovisas i din deklaration. Schablonintäkt: Förvaltningsavgifterna för externa fonder visas i Fondinformationstjänsten på nordea.se/fondinfo. Så här läser du din årsuppgift Övriga kostnader * Total förvaltningskostna Kontakta Skatteverket och ta reda på vilka momsregler som gäller för just ert projekt. och övriga 50 procent i den ordinarie Exempel på när extern representation får redovisas som direkt kostnad. Extern representation i form av mat och dryck kan under följande förutsättningar utgöra stödberättigande direkta kostnader i. Skatteverket varnar för falsk e-post. Posted on november 8, 2012 by Sveriges Redovisningskonsulters Förbund. Just nu florerar falsk e-post som ser ut att komma från Skatteverket. Mottagarna uppmanas att ange personuppgifter och kortnummer för att få sin skatteåterbäring

2900 Övriga skulder B16 Rad Rad 3000 Försäljning och utfört arbete samt övriga momspliktiga intäkter R1 3100 Momsfria intäkter R2 3200 Bil- och bostadsförmån m.m. R3 Rad Rad 3500 Fakturerade kostnader R1 Rad Rad 3700 Lämnade rabatter, bonus etc. R1/R2 Underkonto SENASTE NYTT. Statslåneräntan den 30 november 2017; Uppdaterade baskontoplaner för 2016; Beslut om ändringar i momslagen; Statslåneräntan den 30 november 201 Not 5 Övriga externa kostnader. Not 6 Anställda och personalkostnader. Not 7 Eventualförpliktelser. Not 8 Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar. Not 9 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter. Not 10 Räntekostnader och liknande resultatposter Det här avsnittet beskriver vilka kostnader ni kan få stöd för i ert projekt och vilka grundläggande krav kostnaderna ska uppfylla för att vara stödberättigande. I aktuell utlysning framgår det vilka kostnadsslag som just ditt projekt kan använda sig av Dansbandsstjärnan Christina Lindberg, 48, åker på en rejäl skattesmäll. Nu krävs hon på 1,4 miljoner - Skatteverket anser att hon i flera år har blandat ihop privata utgifter med sitt.

Vid extern representation anser Skatteverket att rimlig avdragsgill kostnad för greenfee vid golfspel är 180 kr + moms per person. Vid intern representation blir bedömningen en annan eftersom kostnaden då normalt är en del av den totala utgiften för exempelvis en personalfest Innehåller fakturan andra kostnader som du haft i samband med arbetet och som ska redovisas till Skatteverket, t.ex. resekostnader, väljer du alternativet Övriga kostnader i kolumnen för typ av husarbete. Dessa uppgifter kommer då att räknas med som övriga kostnader i filen som du skickar in till Skatteverket

Avdragslexikon för privatpersoner - Å, Ö Skatteverke

Anslagsposten får användas för Skatteverkets tillkommande kostnader för hantering och kontroll av förstärkt omställningsstöd, s.k. nedstängningsstöd, till företag som till följd av nedstängning eller förbud varit förhindrade att bedriva verksamhet enligt lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 eller lagen (2020:526) om. Not 4 Övriga externa kostnader. Not 5 Anställda och personalkostnader. Not 6 Eventualförpliktelser. Not 7 Avskrivning och nedskrivning av anläggningstillgångar. Not 8 Exceptionella intäkter. Not 9 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Not 4 - Övriga externa kostnader. Leasingavtal. Företagets leasingavgifter kostnadsförs löpande. De anläggningstillgångar som leasas är fordon, kontorsmaskiner & städmaskiner. Leasingavtalen löper på 36-48 månader. Årets kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 319 tkr. Framtida hyresavtal uppgår till Översättnings-API; Om MyMemory; Logga in.

Övriga externa rörelseutgifter/kostnader - Srf Redovisnin

 1. Kostnader avseende egna fastigheter redovisas i kontogrupp 525-526, enligt ESV:s baskonto - plan. Denna kontogrupp ingår på raden Övriga driftskostnader i Resultaträkningen. Vissa andra lokalanknutna kostnader redovisas också på sådant sätt att de summeras i Övriga driftskost-nader och inte i Kostnader för lokaler
 2. Kostnader Lämnade bidrag-X 6050-6059 Övriga externa kostnader 4010-6999 (ej6050-59) Personalkostnader 7010-7699 Avskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar 7800-7899 Övriga kostnader 7900-7999 Summa kostnader Verksamhetens resultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från övriga värdepapper 8000-829
 3. 6990 Div.övriga kostnader -3 301,00 -3 301,00 -2 500,00 6993 Gåvor och uppvaktningar -9 501,00 -9 501,00 -8 825,00 S:a Övriga externa kostnader -111 380,17 -111 380,17 -67 829,12 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -111 380,17 -111 380,17 -67 829,12 Rörelseresultat före avskrivningar 67 200,83 67 200,83 190 895,8
 4. Kostnader för lokaler avser också kostnader för elektricitet, vatten, bränsle, städning och reparation av lokaler. Övriga driftkostnader. Som övriga driftskostnader bokförs förutom inköp av varor även inköp av tjänster, t ex service och underhåll, resekostnader, extern representation, operationell leasing, konsulttjänster osv

Övriga utgifter Rättslig vägledning Skatteverke

Kostnader för fria eller subventionerade arbetskläder: 7385: Kostnader för fri bil: 7386: Subventionerad ränta: 7387: Kostnader för lånedatorer: 7388: Anställdas ersättning för erhållna förmåner: 7389: Övriga kostnader för förmåner: 7390: Övriga kostnadsersättningar och förmåner: 7391: Kostnad för trängselskatteförmån: 739 Övriga externa kostnader 4010-6999 (ej6050-59) Personalkostnader 7010-7699 Avskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar 7800-7899 Övriga kostnader 7900-7999 Summa kostnader Verksamhetens resultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från övriga värdepappe Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga kostnader Summa kostnader Verksamhetens överskott Övriga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder Förenklat årsbokslut för räkenskapsåret 2xxx 2xxx 2xxx-12-3 Är du osäker kan det vara en bra idé att kontakta Skatteverket tycker jag. Om kriterierna uppfylls så kan kan lämpliga konton vara: 5800 Resekostnader; 5940 Utställningar och mässor. 6900 Övriga externa kostnader ; 6991 Övriga kostnader . Hoppas detta hjälper dig en bit på vägen. Ha en trevlig helg! /M

Förenklat årsbokslut - vad hör till R5 resp

I övriga fall betalar den kommun där din huvudman är folkbokförd arvodet. I de fall din huvudman ska betala arvodet ska du betala in skatt och arbetsgivaravgifter till Skatteverket. Du ska också lämna in en förenklad deklaration till Skatteverket för varje huvudman du får arvode från Layer Group AB - Org.nummer: 559208-5327. På Bolagsfakta.se hittar du kontakt-och företagsinformation, nyckeltal, lön till VD & styrelse m.m

Bokföra kontrollavgift till Skatteverket (bokföring med

Resursbrist Norden AB - Org.nummer: 559222-9487. På Bolagsfakta.se hittar du kontakt-och företagsinformation, nyckeltal, lön till VD & styrelse m.m Contextual translation of övriga externa kostnader into English. Human translations with examples: sundry, congestion, externality, external costs Contextual translation of Övriga externa kostnader into English. Human translations with examples: sundry, congestion, externality, external costs Förordning (2020:552) om omställningsstöd för mars och april 2020. Departement: Finansdepartementet S2 Utfärdad: 2020-06-1 6074 Kostnader föreningsaktiviteter -220€576,00 6075 Internt kickoff , träffar mm -3€700,00 6211 Telefon 168,00 6570 Bankkostnader -3€734,00 6981 Föreningsavg, avdragsgilla -563,00 6990 Övriga externa kostnader -3€243,50 S:a Övriga externa kostnader -314€766,00 S:a Rörelsens kostnader -314€766,0

Övriga fordringar; Fordringar på statliga myndigheter får inte lämnas till inkasso. Externa forskningsmedel som är klassade som bidrag ska rekvireras och inte faktureras. Enligt Skatteverkets föreskrifter får en förenklad faktura användas när fakturabeloppet inklusive moms inte överstiger 4 000 kr Övriga externa kostnader uppgår till 5 623 tkr, vilket är 662 tkr högre än prognos och avser bland annat konsultkostnader, drygt 400 tkr. Personalkostnader Personalkostnaderna redovisas till 4 387 tkr och är 1 040 tkr lägre än prognosens 5 427 tkr 6900 Övriga externa kostnader (gruppkonto) Konto 6900 Övriga externa kostnader (gruppkonto) är ett konto för övriga kostnader. Kontot 6900 Övriga externa kostnader (gruppkonto) hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen Övriga externa kostnader . Övriga externa kostnader uppgår till 31 179 tkr, vilket är ca 7 400 tkr lägre än i prognos. Ca 5 100 tkr förklaras av lägre kostnader för forskning- och utvecklingsprojekten och projekten Nyttan med allmännyttan, Framtidens Hjällbo samt Mobilitet och parkering Not 4 - Övriga externa kostnader. Leasingavtal. Företagets leasingavgifter kostnadsförs löpande. De anläggningstillgångar som leasas är fordon, kontorsmaskiner & städmaskiner. Leasingavtalen löper på 36-48 månader. Årets kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 260 tkr. Framtida hyresavtal uppgår till

Skatteverket sköter beräkningarna åt dig, men det kan vara bra att känna till när du bestämmer dig för att sälja och köpa värdepapper. Du kan också under den första månaden dra av ett schablonbelopp på 66 kronor per dag som ska täcka övriga utgifter kopplat till det dubbla boendet 6990 Övriga externa kostnader 7010 Löner till kollektivanställda 7090 Förändring semesterlöneskuld. Baskontoplan för golfklubb BAS 2003 Sida: 7 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Räkenskapsår: 09-01-01 - 09-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 7110 Löner till tränar Not 1 - Bidrag Not 3 - Övriga externa kostnader LOK stöd 6 445 Hyra kjällarförråd 3 796 RF projektstöd 35 000 Förbrukningsmtrl 1 729 Svenska Spel 1 316 IT-tjänster 2 670 Tysta Skolan 30 000 Bankkostnader 1 018 Dalarnas Dövas Förening 18 300 SDI årsavgift och medl avg 5 600 Summa 91 061 Övriga kostnader 1 359 Summa kostnader 16 17 Kan man bokföra utgifter man har betalat med kort och inte fått något kvitto för. Räcker det med betalningen man kan få fram på bankkontot? krjh. Inlägg: 632. Men skatteverket lär inte godkänna det som ett avdrag. Som bensinstationerna ser ut nu så kan det ju lika väl vara ett sällskapsspel till semestern med barnen

Externa kostnader för luftföroreningar avgränsas till att genomföra beräkningar endast för svensk sjöfart och inte övriga transportslag. För att få någon information om geografiska skillnader i påverkan från utsläpp som sker på olika platser s Övriga externa kostnader 5020 Elkostnad -45 365,94 -45 365,94 5030 Värme -18 252,00 -18 252,00 5035 Sotning -1 369,00 -1 369,00 5060 Städning och renhållning -210,00 -210,00 5090 Övriga lokalkostnader -58 279,00 -58 279,00 5160 Renhållning, sophämtning -2 829,00 -2 829,00 5410 Förbrukningsinventarier -5 000,00 -5 000,0

Löst: Bokföra förseningsavgift från Skatteverke

Bokföra förseningsavgift och skattetillägg till

Räkenskapsschema INK2R edeklarera

 1. Övriga externa kostnader 6390 Övr kostnader 0,00 0,00 -500,00 S:a Övriga externa kostnader 0,00 0,00 -500,00 Personalkostnader 7010 Löner -7 000,00 -7 000,00 -10 000,00 S:a Personalkostnader -7 000,00 -7 000,00 -10 000,00 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -144 585,75 -144 585,75 -147 900,0
 2. Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra -12 000 5020 El hyrd lokal -3 000 5030 Kaskad hyra, ledare -10 000 5060 Städning och renhållning -1 000 5410 Förbrukningsinventarier -1 000 5930 Annonskostnader -4 000 6064 Programkostnader -25 000 6150 Trycksaker -8 000 6250 Porto -5 000 6310 Inköp till Lotterier -2 000 6390 Övr kostnader -2 00
 3. Övriga externa kostnader 5890 Övriga resekostnader -14€414,80 6310 Försäkringar -31€635,00 6570 Bankkostnader -2€455,75 S:a Övriga externa kostnader -48€505,55 S:a Kostnader -301€608,20 Verksamhetens resultat före finansiella intäkter och kostnader -9,20 Finansiella investeringar Räntekostnader och liknande poste
 4. Övriga externa kostnader 5020 Elkostnad -49€988,00 5041 Pelletskostnad -20€592,00 5160 Renhållning, sophämtning -4€889,00 5170 Rep, underhåll, fastighet, larm -37€789,00 5192 Försäkringspremie -10€087,00 5380 Vatten -3€799,00 5460 Förbrukningsmaterial -6€318,0

SRU-koder (fältkoder) edeklarera

Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4010 Utskickskostnader -1 082,98 -1 082,98 4031 Kostnader web -1 680,30 -1 680,30 4040 Styrelsemöten -10 403,95 -10 403,95 S:a Råvaror och förnödenheter mm -13 167,23 -13 167,23 Bruttovinst-13 167,23 -13 167,23 Övriga externa kostnader 6960 Bankavgifter -2 219,00 -2 219,0 Summa övriga externa kostnader Resekostnader 7340 Reseersättning Summa personalkostnader SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER RÖRELSERESULTAT 500 ÅRETS RESULTAT 500 20 000 25 000 21 000 5 000 71 000 10 000 2 000 12 000 83 000-5 000-17 000-1 000-7 000-3 500-1 200 Övr kostnader -8 000-17 000-10 500 Inköp av vinster till fri.kort -4 300-5 000-79 50

Övriga externa kostnader 5730 Kostnader släp Sala -2€573,00 5731 Kostnader Släp Heby -18€174,00 5732 Medlemsaktiviter -20€559,00 5734 Arvoden/kostnader Styrelse/Årsmöttet -13€561,00 5735 Arvoden beslutade av Årsmötet -6€240,00 5800 Resekostnader -1€531,8 Övriga externa kostnader 5420 Dataprogram -4€410,00 5810 Biljetter -7€276,00 5830 Kost och logi -5€879,00 6570 Bankkostnader -946,50 6990 Övriga externa kostnader -20€366,00 S:a Övriga externa kostnader -38€877,50 S:a Kostnader -153€088,11 Verksamhetens resultat före finansiella intäkter och kostnader -6€760,1 Övriga externa kostnader S:a Övriga externa kostnader Personalkostnader 7010 Löner S:a Personalkostnader . Resultatrapport VÄRML.-VÄSTERGÖTL. SF 866601-0106 Vald period: Hela räkenskapsåret Räkenskapsår: 2014-09-01 - 2015-08-31 Senaste ver.nr: Al 28 S:a Kostnader Övriga externa kostnader 5820 Milersättning -7€326,00 5890 Övriga resekostnader -2€600,00 6070 Representation och uppvaktningar -706,00 6541 Redovisningsprogram -1€521,00 6570 Bankkostnader, momsfria -1€256,00 6590 Övriga externa tjänster -1€128,00 6980 Medlems- och föreningsavgifter -1€300,00 S:a Övriga externa kostnader -15.

Andra kostnader i näringsverksamhet Rättslig vägledning

Ej avdragsgilla kostnader - Bokförin

 1. Övriga externa kostnader 5000 Lokalkostnader -335,00 5067 Utbildning, kursavgifter, litt -190,00 5400 Förbrukningsmaterial -423,15 5819 Övriga Utbildningskostnader -5€999,00 5900 Reklam och PR -2€535,00 6011 Lokalhyra -25€832,00 6100 Kontorsmateriel och trycksaker -112,0
 2. Besked från skatteverket om slutlig skatt (skatteåterbäring eller kvarskatt) och utdrag över huvudmannens skattekonto under året Underlag för inkomster som är skattefria exempelvis handikappersättning, Lista och underlag på vad som ingår i post 17-övriga utgifte
 3. Representation kan antingen vara extern eller intern. För att måltidskostnaderna eller övriga kostnader i dessa sammanhang inte ska bli för- enligt Skatteverkets regler. Bidraget utgår i förhållande till anställningens tid under ett ka-lenderår
 4. Webbplatsen skatteverket.se hade totalt 63 969 281 besök 2017 och Webbplatsen Rättslig vägledning hade 2 022 100 externa besök under 2017 (Skatteverkets årsredovisning för 2017 s. 34 och 152). Flera remissinstanser anser att det bör tydliggöras hur informationen om generella kontroller ska offentliggöras och vilken information som bör lämnas vid offentliggörandet
 5. Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret. Propositione

kassaregister - Bokföra moms, skatter, utgifter och intäkte

 1. Till statsrådet och chefen för Finansdepartementet. Regeringen beslutade den 27 februari 2020 kommittédirektiv om att ge en särskild utredare i uppdrag att undersöka förutsättningarna för förändrad lagstiftning i fråga om mervärdesskatt vid inhyrd personal för vård och social omsorg (dir. 2020:20)
 2. Bokföra externa rörelsekostnader eller externa kostnader
 3. Diverse kostnader FAR Onlin
 • Viva Wallet login.
 • Kubism konstverk.
 • Marathon Patent Group Unternehmen.
 • Sålda tomter Varberg.
 • Bitcoin alarm app.
 • Bullish divergence Stochastic.
 • Vad är Region Stockholm.
 • Avveckla enskild firma med överskott.
 • Art 428 sr.
 • Somnolent meaning in bengali.
 • Exodus open source.
 • Urvalstest YH exempel.
 • Antminer L3 2020.
 • STHLM Corona Cup.
 • حقوق المؤلف والحقوق المجاورة PDF.
 • Ethereum blockchain developer bootcamp with solidity (2021) download.
 • Företagstelefon regler.
 • Wealthsimple stock symbol.
 • What can I buy online with a check.
 • Lägenheter Sundsvall säljes.
 • Buy Ethereum Gold.
 • Taiwan aktier.
 • Cardano has no smart contracts.
 • Native Instruments Komplete Kontrol A25 review.
 • Cerner.
 • Upload podcast to Spotify.
 • Ethereum mining i Sverige.
 • Vattenspegel Trädgård.
 • Räcke trappa höjd.
 • Wat zijn matglasverdichtingen.
 • KoreTrak.
 • Should I sell Bitcoin Reddit 2021.
 • Circle K Hässelby Öppettider.
 • Lantraser Jordbruksverket.
 • Hur sparar man energi i köket.
 • PAXG USDT TradingView.
 • Dogecoin tick by tick.
 • Upplupen kostnad.
 • K drama powerpoint template.
 • Founder of Cointelegraph.
 • How do I buy crypto on Venmo.