Home

M3sk

Skogskubikmeter - Wikipedi

Skogskubikmeter (m 3 sk) är en enhet som används för att beteckna ett skogsbestånds virkesvolym. Måttet innefattar trädens hela stamvolym ovanför normal stubbhöjd vilket innebär att såväl topp som bark räknas med. Dock ingår ej grenar, stubbar eller rötter m3sk Skogskubikmeter, trädets stamvolym inklusive topp och bark ovanför stubbskäret: m3f: Fastkubikmeter: m3t: Kubikmeter travad volym: m3to: Kubikmeter toppmätt fastvolym: m3s: Stjälpt kubikmeter (yttervolym av tex en flishög) pb: På bark: ub: Under bark: ob: Obarka M3sk är hela trädets volym ovanför stubbe, inklusive bark och topp. Grenarna räknas inte med. M3fub är volymen av virke innanför barken, utan trädets topp. Med verktyget Måttenheter - omräkningstal kan du omvandla enheterna till varandra. En m3sk är ungefär 0,8 m3fub (varierar lite beroende på trädens form och grovlek) Måttenheter - Omräkningstal. Här kan du räkna om mellan måttenheter för rundvirke. Ange trädslag, stockdimension, ingående beräkningsvärde och måttenhet (m³sk, m³to, m³fub)

Skogskubikmeter (m3sk) Skogskubikmeter avser hela stamvolymen ovan stubbskäret inkl trädets topp och även barken. M3sk används i regel i skogsbruksplaner och när man mäter eller värderar stående skog. Som t.ex när man stämplar en rotpost. Kubikmeter fast under bark (m3fub) M3fub används ofta när man beskriver volym för kapade stamdelar Skogskubikmeter (m³sk) Hela stammens volym, från den tänkta stubben (fällskäret) och uppåt, inklusive topp och bark. Används för att beräkna mängden skog på en viss areal, till exempel vid inventering och taxering Tänk er en ungskog i Östergötland med en ålder på 5-10 år och en virkesvolym om ca 20 m3sk/ha och ett snittpris på 500 kr/m3sk. När enbart hänsyn tas till kubikmeterpriset skulle marknadsvärdet då bli 10 000 kr/ha Statistiken redovisas per hektar och skogskubikmeter (m3sk) på riksnivå, uppdelat i tre regioner. Två gånger om året (januari och augusti) släpper Ludvig & Co sin uppmärksammade prisstatistik för skogsfastigheter

Omföringstabell för kubikmetermått SkogsSverig

Virkespriser - Skogskunska

Du får då kanske ett rotnetto runt 100 kr/m3sk istället för att erhålla pris på 300 - 450 kr/m3sk vid försäljning av hela fastigheten. Dessutom blir skatten lägre om du låter skogen stå. Vid fastighetsförsäljningen blir skatten 27 % och vid virkesförsäljningen som lägst 30 % A user who purchased M3SK board must set the above by himself. Configure U-Boot to boot over TFTP + NFS or from a micro SD card. Refer to Yocto page for steps necessary for running Yocto. Serial Console. Use a micro-USB cable to connect to Debug Serial-0 (CN12). Serial settings are 115200 8N1. Booting Linu Obebyggd skogsfastighet fördelat över tre skiften. Den totala arealen uppgår till ca 5.1 hektar varav 4.8 hektar produktiv skogsmark enligt skogsbruksplanen (enligt Lantmäteriets info uppgår arealen till ca 4.7 hektar). Upattat virkesförråd ca 541 m3sk varav 138 m3sk utgörs av S1, 45 m3sk utgörs av S2. G1 uppgår till totalt 283 m3sk

Fastigheten Eda Rämjäng 1:39 med en total areal på 11,3 ha enligt lantmäteriet och 13,4 ha varav 11,5 ha produktiv skogsmark enligt nygjord skogsbruksplan. Beräknat virkesförråd uppgår till 1 742 m3sk varav ca 1000 m3 i klass S1 och S2. Medelboniteten är beräknad till 5 m3sk per ha. Fastigheten består av 3 närliggande skiften Två av skiftena har ett attraktivt läge för eventuell framtida bebyggelse. Skogsmarken uppgår till ca 18 ha med ett upattat virkesförråd om 1 300 m3sk varav 500 m3sk är slutavverkningsbar skog. Medelboniteten är beräknad till hela 6 m3sk per hektar och år. Fastigheten har jakträtt i Bergkarlås-Risa-Vattnäs viltvårdsområde om ca 7000 ha Ni kommer snart in på priset och din avancerade kassaflödesanalys indikerar cirka 450 kr/m3sk, vid ett avkastningskrav på låga 2 %! Mäklaren svarar lugnt: - Regionens snittpris ligger runt 550 kr/m3sk och fastigheten är mer attraktiv än genomsnittet, du får räkna med 600 kr/m3sk m3sk / år Färdplan för Fosilfritt Sverige 2045 (161 TWh = 125-155 milj. m3sk/år) 2 % årlig industriell tillväxt år 2050 (172 milj. m3sk/år) Ca 90 miljoner m3sk/år r r ilj. ha ark Skogsmark (miljoner hektar) Produktionsytor (ca 20 milj. ha) ca 90 miljoner m3sk/år Den svenska skogen -bioekonomins ansprå

Skogsfastighet Norrhult 192 ha

14 858 m3sk Totalt Virkesförråd Summa vatten 0,0 Summa landareal 126,8 Övrig areal 0,2 0,2 Linjer: väg/ledning/vatten 2,6 2,1 Inägomark 6,4 5 Impediment berg 0,0 0 Impediment myr 0,0 0 Produktiv skogsmark 117,6 92,7 Arealer hektar % Sammanställning över fastighete SKOGSDATA 2018 Sveriges officiella statistik Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU Umeå 201 [m3sk] Medelstamvol [m3sk] Volym [m3fub] Höjd [m] 2 0.26 0.13 0 16.0 2 0.34 0.17 0 17.2 4 1.38 0.34 1 20.0 1 0.41 0.41 0 20.8 2 0.98 0.49 1 21.5 3 1.71 0.57 1 22.2 2 1.31 0.65 1 22.8 1 0.75 0.75 1 23.4 1 0.94 0.94 1 24.4 2 2.10 1.05 2 24.9 1 1.16 1.16 1 25.4 1 1.90 1.90 2 27.8 1 2.18 2.18 2 28.5. 23 15.41 0.67 12 21.8. Stämplingslängd.

m3sk Totalt Virkesförråd Summa vatten 0,0 Summa landareal 31,2 Övrig areal 0,5 1,6 Linjer: väg/ledning/vatten 0,2 0,6 Inägomark 12,8 41 Impediment berg 0,6 1,9 Impediment myr 0,0 0 Produktiv skogsmark 17,1 54,8 Arealer hektar % Sammanställning över fastigheten Contorta Ädellöv Löv 348 15 Gran 948 41 Tall 1 001 44 m3sk % 134 m3sk per. m³sk Huvudartikel: Skogskubikmeter m³sk står för skogskubikmeter.Det betecknar hela trädstammens volym, inklusive bark och topp, ovanför det tänkta skär som används för att fälla trädet, det s.k. fällskäret. m³sk är ett mått som används på stående skog, till exempel hur mycket skog som finns på en given areal.. m³fu

Måttenheter - Omräkningstal - Skogskunska

Skogsfastighet i 2 skiften om 19,1 ha varav 17,2 ha skogsmark och 1,5 ha jordbruksmark. Virkesförrådet är 4 900 m3sk eller 285 m3sk/ha. Boniteten är 8,4 m3sk/ha/år. Fastighetens södra delar gränsar mot Hisshultasjön och Grissjön. Enkelt garage. Jakt och fiske. Möjlighet till nybyggnation med sjöutsikt [m3sk] Medelstamvol [m3sk] Volym [m3fub] Höjd [m] 1 0.10 0.10 0 14.8 1 0.38 0.38 0 20.2 1 0.55 0.55 0 21.7 1 0.64 0.64 1 22.4 1 0.75 0.75 1 23.0 1 1.12 1.12 1 24.7 6 3.53 0.59 3 21.2 Stämplingslängd utökad 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 12,00 22,00 26,00 28,00 30,00 36,00 Diameterklass Volym [m3sk] Volym [m3sk] per diameterklas Virkesrik fastighet om 176 ha med virkesförråd 31 550 m3sk. Produktiv skogsmarksareal är 139 ha med möjlig hög direktavkastning. 22 500 m3sk är S1- och S2-skog. Prisidé 9.000.000 kr. Anbudsdatum 2020-11-12 m3sk Totalt Virkesförråd Summa vatten 47,4 Summa landareal 82,6 Övrig areal 11,4 13,8 Linjer: väg/ledning/vatten 2,5 3 Inägomark 2,6 3,1 Impediment berg 9,7 11,7 Impediment myr 0,2 0,2 Produktiv skogsmark 56,2 68 Arealer hektar % Sammanställning över fastigheten Contorta Ädellöv 1 615 23 Löv 1 714 2 Bruttotillväxten på den brukade marken är ca 100.000 m3sk/år och den för avverkning tillgängliga tillväxten, efter generell hänsyn, m.m. är ca 93.000 m3sk/år. Brevens Bruk AB har höga ambitioner både avseende miljö och ekonomi och vi är certifierade både enligt FSC® (FSC-C105738) och PEFC (PEFC/05-22-10) standard

Rotpoststämpling i praktiken, ett allt hetare alternativ

 1. SCAs värdering enligt försäljningspriset på skogsfastigheter (276kr/m3sk) är enl mig en skandal. Enligt god redovisningssed skall man anamma försiktighetsprincipen vid värdering av tillgångar. En mer rimlig värdering hade varit 150-200kr/m3sk
 2. 2.700 kr/m3sk, Stockholmspris på skog. Fredrik Reuter. 2020-11-12. Drygt 2.700 kr per skogskubikmeter, det är vad statligt ägda Sveaskog tror prislappen slutar på när de nu väljer att sälja en skogsfastighet i Stockholms kommun
 3. erar, 71%. Medelbonitet 4,6. Skogsbruksplanen är upprättad av Fria Skog AB och uppdaterad för tillväxt till och med 2020 med programmet pc-Skog. Se skogsbilaga för utförlig beskrivning
 4. m3sk % 164 m3sk per ha Medeltal m3sk Naturvårdsvolym Bonitet och tillväxt Avverkningsförslag är beräknad till 6,3 Fastighetens medelbonitet m3sk per ha tidpunkten upattad till cirka 376 Tillväxt per år vid framskrivnings- m3sk 1 680 Totalt under perioden m3sk Varav gallring 844m3sk och föryngringsavverkning 836m3sk Fastighet

Skogsfastighet 20 000 m3sk / 286 ha ; Skogsfastighet i Nordmaling total areal om 286 ha med fantastikt fina föryngringskogar. Totalt 20 000 m3sk varav ca 9 200 m3sk är avverkningsbart. 50 % av arealen är skogar i åldern 20-65 år. Fastigheten består av två stora skiften. Norra Västernorrland SÅLD. Skogsfastighet 7300 m3sk / 110 h Ingående variabler : Trädslag : Diameter (i cm) : Trädhöjd (i meter) : Område : Trädets volym är : 0 skogskubikmeter (m3sk) skogskubikmeter (m3sk Virkesvolym: 4862 m3sk: Boarea: m2: Högt belägna byn Torbjörnhult med vackra ek- och bokhult mellan bergshöjderna och sjöarna. Total areal 44,7 ha varav 40,9 ha produktiv skogsmark, skogsinnehåll 4862 m3sk. Fastigheten äger samfälld rätt i 15,8 ha sjöar och åar. Bra skogsbilvägar. Goda jaktmarker med rika viltstammar m3sk % 262 m3sk per ha Medeltal m3sk Naturvårdsvolym Bonitet och tillväxt Avverkningsförslag är beräknad till 8,1 Fastighetens medelbonitet m3sk per ha tidpunkten upattad till cirka 255 Tillväxt per år vid framskrivnings- m3sk 3 208 Totalt under perioden m3sk Varav gallring 768m3sk och föryngringsavverkning 2 440m3sk Fastighet

Koll på kubikmetrarna i skogen - Stora Enso Sko

 1. 86,3 m3sk/ha. Kostnaden var 131,6 kr per m3sk eller 1 1 350 kr/ha. Samtidigt skedde försäljning av 2096 ha till en kostnad av 36,3 milj. kr . Av dessa 2096 ha utgörs 1484 ha av reservat varför ökningen av den produktiva arealen är ca 4000 ha. Då reservaten inte kan användas för skogsproduktion längre blir den in-köpta nettoarealen 2.
 2. m3sk % 130 m3sk per ha Medeltal m3sk Naturvårdsvolym Bonitet och tillväxt Avverkningsförslag är beräknad till 4,1 Fastighetens medelbonitet m3sk per ha tidpunkten upattad till cirka 569 Tillväxt per år vid framskrivnings- m3sk 1 154 Totalt under perioden m3sk Varav gallring 644m3sk och föryngringsavverkning 510m3sk Fastighet
 3. m3sk varavgallring m3sk varavgallring 251 235 m3skochföryngringsavverkning m3sk och föryngringsavverkning 687 0 m3sk I sammanställningen redovisas tillväxt under kvarvarande planperioden samt areal och virkesförråd vid planperiodens slut

Stormen 1969 som fällde ca. 35 miljoner m3sk inledde ett utbrott av av granbarkborre som resulterade i 5-6 miljoner m3sk dödad skog. Stormen 1995 i södra Sverige omfattade ca. 5 miljoner kubikmeter. Merparten upparbetades innan sommaren och skadorna blev små ha % (exkl. hänsynsmark) m3sk % Produktiv skogsmark 11,7 74 Tall 141 8 Hänsynsmark 0,0 0 Gran 731 39 Skogsimpediment 0,0 0 Löv 0 0 Åkermark 3,4 22 Björk 989 53 Betesmark 0,2 1 Contorta 0 0 Övrig mark 0,5 3 Ek 0 0 Vatten 0,0 0 Bok 0 0 Total areal 15,8 Totalt förråd 1 861 Förråd per ha 15 Svenska Kyrkan säljer två skogsfastigheter vid sjön Malmjärn i Torsåker. Särsta 11:1 är ca 58 ha varav 45 ha är produktiv skog (med en skogsvolym om ca 5 200 m3sk). Ovanåker 2:1 är ca 44 ha varav 37 ha produktiv skog (med en skogsvolym om ca 5 500 m3sk) samt 3 ha åkermark. Säljs tillsammans eller var för sig i m3sk kr/m3sk markägare moms i m3sk kr/m3sk markägare moms Ersättning till markägare för inmätt rotsående skog 100 480 48 000 12 000 100 480 48 000 0 Kostnad för avverkning och utkörning för nätägaren -380 - 38 000 - 9 500 0.

Skogsfastighet till salu - Skogsbyrågruppen, mer än mäklare

Vad kostar en kubikmeter skog? - Skogsaktuell

Skogsmarkspriser - Prisstatistik på skog och mark Ludvig

Skogsmarksarealen uppgår till 19,0 ha. Total virkesvolym är 4028 m3sk. Medeltal 212 m3sk/ha. Boniteten är 6,8 m3sk/ ha och år. Området är mycket naturskönt och skogsmarken svagt kuperat. I arealens östra del, har sedan tidigare avstyckning för bostadsbyggnation gjorts. Utrymme finns för fler byggnatione Tillfälle! naturskönt och vackert belägen gård med bostadshus i 1 - 1/2 plan. 5 r o k varva 3 st sovrum. Boarea om 116 kvm samt biarea om 83 kvm. Landareal om 30,5 ha varav produktiv skogsmark 24,1 ha. Virkesförråd om 4 253 m3sk varav S1 skog 1326 m3sk. Här finns rymligt 2-bilsgarage, förrådsbyggnad, bagarstuga [ miljoner är produktiv skogsmark med högre skogsproduktion är större än 1 m3sk/ha. Ifall man skulle utföra dikesrensning, kompletteringsdikning, nydikning samt gödsling på de 1,7 miljoner ha utvalda, dikade torvmarker i hela Sverige skulle den sammanlagda årliga produktionshöjningen bli ca 1,9 miljoner m3sk Skogslönn (Acer platanoides) Virkesförråd: 1,8 milj m3sk Trädslagsandel: 0,1 % Invandrade under värmetiden för cirka 7000 år sedan. Har ganska djupgående kraftigt rotsystem. Kräver djup mullrik basisk jord och jämn vattentillgång. Tål som ung skugga, men kräver mycket ljus som gammal. Är stormfast. Lövverket är känsligt för stark vind och tidig höstfrost Produktiv skogsmark om ca 54,5 ha, med ett upattat virkesförråd om ca 4 725 m3sk, enligt inventering utförd i november 2020. Se skogsbilaga för utförlig beskrivning. Ca 3,6 ha inägomark, belägen vid gårdscentrat. Fastigheten har goda förutsättningar att erbjuda det sköna livet på landet, med djur och natur

Räkna ut värdet på din skogsfastighet - Area

Share your videos with friends, family, and the worl Skogsfastighet om 107 ha varav 98 ha produktiv skogsmark. Aktuellt virkesförråd 17 700 m3sk. 181m3sk/ha. Bonitet 7,0 m3sk. Trädslagsfördelning: Tall 66 %, Gran 25 %, Löv 7 %

1630 kubikmeter per hektar! Skoge

 1. jakt, skog, datorer, foto, teknik. Jag gillar Joomla och Themler. Något måste man ju göra av det. Men jag gillar en massa annat också
 2. m3sk, skoglig tillväxt, avverkning och virkesförråd uttrycks i m3sk, som anger stammens volym från det tänkta fällskäret och uppåt, inklusive topp och bark men exklusive grenar, stubbe och rötter. OBS! Viktigt att ge akt på vilken sort som används. Sl
 3. skas med 96 miljoner m3sk/år (varav 84 miljoner är avverkning). Det betyder att den årliga lagerökningen är 25 miljoner m3sk/år, en biomassa motsvarande 35 miljoner ton koldioxid, att jämföra med Sveriges totala utsläpp på 2016 års nivå, 53 miljoner ton koldioxidekvivalenter
 4. Medelvolymen i skyddszonerna varierade mellan 214 m3sk/ha och 294 m3sk/ha. Det innebar att alla skyddszoner hade en högre medelvolym än den omgivande skogsmarken (155 m3sk/ha). Den totala volymen i skyddszoner sträckte sig från 13700 m3sk till 32300 m3sk
 5. Lärkbeståndet står på moränmark på ganska flack men bördig mark på godset Engaholm söder om Alvesta. Beståndet klarade sig nästan helt från stormskador i januari 2005. Det planterades 1972 och har idag, efter tre gallringar, en virkesvolym på ca 350 m3sk per hektar. Enligt skogsförvaltare Gunnar Andersson är det lämpligt att slutavverka inom 5 år
Skogsfastighet Älmhult Burhult

Skogsstyrelsen - Att sälja virk

 1. Skogsskifte om 22,9 ha varav skog 21,5 ha. 4 106 m3sk. I huggningsklass S1:1 276 m3sk och i S2:804 m3sk. Bonitet 8,5. Tillväxt 163 m3sk/år. Jakträtt
 2. Väster-Rekarne häradsallmänning äger 1505 hektar mark, fördelat på 1420 hektar produktiv skogsmark och 95 hektar övrig mark. Medelboniteten, dvs markens produktionsförmåga, är 6,8 m3sk/ha och år. Den årliga tillväxten är ca 9 000 m3sk. Trädslagsfördelningen är: 55 % tall; 35 % gran; 10 % löv
 3. AB Karl Hedin stämmer staten på 6,6 miljoner Granbarkborrens härjningar de senaste åren är vida känd bland skogsägare och allmänhet. Närmare sju miljoner m3sk skog upattas ha dödats under..
 4. Nätraälven är Sveriges äldsta skogsägarförening vars huvudsyfte är att ge medlemmar bra betalt för sitt virke samt service och stöd i sitt skogsägande
 5. Granens naturliga produktionsförmåga - uthållig produktionsförmåga- Fredrik Nordborg och Johan Bergh Granens tillväxt I följande kapitel skall vi försöka besvara frågorna: Vilka faktorer är det som styr granen

Det totala virkesförrådet är cirka 198 000 m3sk med ett medeltal per hektar om cirka 192 m3sk. Det är långt över genomsnittet för hur det ser ut i övriga Skaraborg. Anledningen till att skogen på Stora Ek har ett högt värde är att den är välskött under lång tid 2a. Lämnad trädvolym på nettoarealen (m3sk/ha) efter landsdel och substrattyp. År (3-årsmedeltal) 1994/95-2010/11

 1. Bonitet - En ståndorts naturgivna virkesproducerande förmåga mätt som m3sk/ha och år. Brösthöjd - Standardhöjd vid mätning av stående träd, belägen 1,3 meter över markytan. Bärande träd - Träd som lämnar föda till människor och djur, till exempel ek, apel, hassel och oxel. C. D.
 2. Välskött skogsinnehav fördelat på flera fastigheter om totalt 3184 ha varav 2010 ha produktiv skogsmark. Skogsinnehavet är beläget i mellersta Västerbotten och ligger samlade så att samma infrastruktur kan nyttjas. Nuvarande ägare har varsamt förvaltat skogen och fokuserat på att öka tillväxten och tillgängligheten. Totalt finns det ca 172 667 m3sk, 83 % tall, varav [
 3. Om oss. Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare
 4. Stående virkesvolym 176 m3sk. 130 m3sk uttaget i gallringar. Beräknad slutvolym om 30 år 324 m3sk varav 308 av fanerkvalitet. Foto Synnöve Troeng. DEBATT. Svenskt skogsbruk har länge gjort sitt bästa för att bli av med sitt vanligaste lövträd, björken
 5. st +70 kr/m3to för gran och talltimmer.Vi erbjuder som lägst +25 kr/m3fub för barrmassaved.Premierna gäller på våra avverkningsuppdrag och varierar i storlek beroende på avstånd.
 6. Virkesförrådet var 1 januari 2021 på den brukade arealen (37 823 ha) ca 3,9 miljoner m3sk vilket motsvarar ett medelvirkesförråd på ca 103 m3sk/ha. Den totala avverkningen under 2020 var ca 149 000 m3fub, varav ca 72 % föryngringsavverkning
 7. erar kommunens skogar och utgör ca 65 % av volymen. Kommunens skogsinnehav är certifierat enligt PEFC via Skogscertifiering Prosilva AB med medlemsnummer S-1111

Skogsmarkspriser på rekordnivå - Skogsaktuell

m3sk % 118 m3sk per ha Medeltal m3sk Naturvårdsvolym Bonitet och tillväxt Avverkningsförslag är beräknad till 3,2 Fastighetens medelbonitet m3sk per ha tidpunkten upattad till cirka 6 380 Tillväxt per år vid framskrivnings- m3sk 60 608 Totalt under perioden m3sk Varav gallring 17 490m3sk och föryngringsavverkning43 118m3sk Fastighet Skogskubikmeter förkortas m3sk, inte sm3. Snittpriset för sålda skogsfastigheter i södra Sverige är f.n. ca 505 kr/m3sk virkesförråd. Det utesluter förstås inte att enstaka fastigheter kostat 700-800 som du skriver. Också skogsägare. Svara Rader

Jord, Skog, Fritid, Mariestad Karsmossen 1:1

bonitet Skoge

M3SK Skogskubikmeter. Detta mått används i skogsbruksplaner och beskriver trädets volym på bark från markytan till det översta topottet där trädet tar slut. Alltså hela stammen inklusive bark men inga grenar finns inräknade. Detta måttslag ger ett mått på samtliga träd oavsett hur små de är En skogsfastighet om totalt 41,9 ha varav 34,5 ha skogsmark med 8 700 m3sk, varav 4 800 m3sk är slutavverkningsskog, 5,5 ha jordbruksmark. Inga byggnader. Obs! Läs i PM om vägbom (låst) innan besök på fastigheten. En bergtäkt utan gällande tillstånd finns inom fastigheten. Jakt och fiske. Fastigheten kan förvärvas av juridisk person tex AB utan förvärvstillstånd Skogsupattning 2021-05-10 beräknad kubikmassa 759 m3sk varav c:a 300 m3sk slutavverkning . Egen småviltsjakt, vildsvin, hare räv rådjur, möjlighet att bli medlem i Södra Rådas jaktklubb för att jag älg, c:a 1500 ha. Bredband. Fiber. Vatten och avlopp. Djupborrad brunn. Trekammar brunn. Energideklaratio

Contorta +700 m3sk/ha, Toböle skogsforum

m3sk % 138 m3sk per ha Medeltal m3sk Naturvårdsvolym Bonitet och tillväxt Avverkningsförslag är beräknad till 7,9 Fastighetens medelbonitet m3sk per ha tidpunkten upattad till cirka 395 Tillväxt per år vid framskrivnings- m3sk 5 154 Totalt under perioden m3sk Varav gallring 1 346m3sk och föryngringsavverkning 3 808m3sk Fastighet m3sk Totalt Virkesförråd Summa vatten 0,0 Summa landareal 38,6 Övrig areal 0,8 2,1 Väg och kraftledning 0,3 0,8 Inägomark 12,4 32,1 Impediment berg 0,0 0 Impediment myr 2,3 6 Produktiv skogsmark 22,8 59,1 Arealer hektar % Sammanställning över fastigheten Contorta Ädellöv Löv 261 8 Gran 754 23 Tall 2 202 6 -Här borde du bygga väg och vändplan, säger min inköpare då och då, och räknar snabbt ut hur mycket jag kommer att spara per m3sk på skotningen när skiftet längst bort ska gallras nästa gång. Jag håller instinktivt emot, tycker det låter dyrt, och tänker att det där går väl inte att räkna hem? Men.. m3sk och utgörs av 28 % tall, 18 % gran och 54 % löv. Medelvolymen är 181 m3sk/ha, det ligger något över medel för regionen. Avverkning I planen föreslås ett uttag i avverkning på ca. 1 550 m3sk, 314 m3sk gallring samt 1 236 m3sk föryngringsavverkning. Tillväxten upattas till ca: 52 m3sk

Brandstorp skog - Lejons MäkleriVad står ssr för - villkor för medlemskap

Priset på skogsmark historiskt högt - 600 kr / m3sk

16,5 m3sk/ha Latitud 62° n. br Gödslingskostnad 3000 kr/ha Trädslagsblandning 8 2 0 Gödslingskostnad 181 kr/m3sk Beståndsålder 80 år Virkesförråd 160 m3sk/ha Rotvärde 350 kr/m3sk Genom gödsling produceras virke som är värt 350 kr/m3sk för ca 181 kr/m3sk Stamkvistad bestånd Förutsättning Kalky m3sk per ha 137 Bonitet och tillväxt Fastighetens medelbonitet är beräknad till Avverkningsförslag Totalt under perioden Tall Gran Löv Ädellöv Contorta hektar 271 19,2 306,2 m3sk 12 931 16 034 8 314 88,8 Gran Tillväxt per år vid framskrivnings- tidpunkten upattad till cirka 35 43 22 Naturvårdsvolym m3sk m3sk per ha m3sk 7 52 m3sk Totalt Virkesförråd Summa vatten 0,0 Summa landareal 4,9 Övrig areal 0,0 0 Linjer: väg/ledning/vatten 0,0 0 Inägomark 0,0 0 Impediment berg 0,0 0 Impediment myr 0,2 4,1 Produktiv skogsmark 4,7 95,9 Arealer hektar % Sammanställning över fastigheten Contorta Ädellöv Löv 31 19 Gran 29 18 Tall 101 63 m3sk % 34 m3sk per h

1550000 kr - Övrigt - Skellefteå - Ålyckan 1:6 Skogsfastighet utan byggnader med jakträtt. totalt 164 ha varav skog 81 ha, tall 87% 5585 m3sk skogsbrukspla.. Arealen är 86 ha fördelat på 15 ha åkermark och 60 ha prima skogsmark i ett skifte. Virkesförråd på ca 7.000 m3sk. Gårdsbilden är storslagen med bostadshu Utgångspris 1 350 000 kr Virkesförråd Totalt 3 674 m3sk varav 2649 m3sk i S2, 195 m3sk i S1 & 739 m3sk i G1. Mäklare Maria Andersson 0560-126 00. Previous page Tabell 6. Olika skattningar av kolinlagring i mark och träd på betesmarker och åker samt denna inlagring uttryckt som kg CO2/ha och år och g CO2/kg foder vid normala foderskördar i Svealands.

 • Amazon Norway.
 • TOBAM fond.
 • Las Vegas concerts July 2021.
 • Koersopslag creditcard Rabobank.
 • Danfoss VLT Micro Drive FC 51 Factory reset.
 • Uppbyggnad yttervägg.
 • Bestway kontakt.
 • Lag på fönster i varje rum.
 • Casino spellen kopen.
 • Norwegian antal flygplan.
 • Hur beräkna goodwill.
 • Wire transfer.
 • Samla lån utan kreditupplysning.
 • Konsumentvägledare.
 • 0.05 BTC to Naira.
 • Карта бинанс Украина.
 • Utemöbler Östersund.
 • BOX Token.
 • Vad kostar Bitcoin.
 • Bitcoin de Forum.
 • Aktieutdelning SEB 2021.
 • BOX Token.
 • Portal MVP BaFin.
 • Atr plan trafikverket.
 • MSCI World Index ETF.
 • Gamekit.
 • Uppdatera SVT Play.
 • X5 Pool Cue Extension.
 • Buy Ethereum Gold.
 • Trend 2021 mode.
 • PwC Insight Week undergraduate.
 • Essity production facilities.
 • Bybit Flashback.
 • Flashback aktier tips.
 • Explain xkcd 127.
 • CFD advanced login.
 • VGZ Ruime Keuze voorwaarden.
 • Price comparison usa.
 • Wasabi PayJoin.
 • Is scalping halal.
 • Bouppteckning mall gratis.