Home

Förbättringsutgifter på fastighet

Förbättringsutgifter är utgifter som du har haft som har förbättrat bostaden. I 45 kap. 11-12 §§ IL finns reglerna om vad som gäller för förbättringsutgifter. För att ha avdragsrätt måste de sammanlagda utgifterna vara minst 5000 kronor under ett beskattningsår Du som har sålt en bostad 2020 får göra avdrag för utgifter som du har haft under åren 2015 till och med 2020. Du som säljer en bostad 2021 får göra avdrag för utgifter som du har haft under åren 2016 till och med 2021. Detta räknas som reparation eller underhåll. Reparationer och underhåll är Förbättringsutgifter som är ny-, till- eller ombyggnad av näringsfastigheter lägger man normalt på avskrivningsplan och man drar av genom årliga värdeminskningsavdrag. Ombyggnader, exempelvis flyttning av väggar, får man emellertid dra av på en gång om man behöver det för verksamheten Förbättringsutgifter på annans fastighet ska enligt punkt 9.2 redovisas i balansräkning som en materiell anläggningstillgång i posten Förbättringsutgifter på annans fastighet, om nyttjanderättshavaren bekostat utgifterna trots att det finns någon äganderätt

Däremot ska beloppsgränsen i 45 kap. 11 § IL hänföras till hela fastigheten. Detta innebär alltså att om förbättringsutgifter på hela fastigheten sammanlagt överstigit 5000 kronor får du dra av förbättringsutgifterna på de olika tomterna oavsett hur stora utgifterna är på respektive tomt (45 kap. 19 § IL) Avser förbättringsutgiften ny-, till- eller ombyggnad eller liknande förbättring av annans fastighet på byggnad eller markanläggning ska det redovisas i B2. Avdrag görs genom årliga värdeminskningsavdrag med högst 5 % för byggnad och högst 5 % för markanläggning dock högst 10 % för täckdiken I det läget bokför du 200 000 kr mot konto 1120 Förbättringsutgifter på annans fastighet. Årliga avskrivningar bokför du mot konto 1129 i kredit och konto 7840 i debet. På så vis delar du upp avdraget för kostnaden på flera år Arbeten som du gör på din bostad kan delas in i två kategorier. Den ena kategorin är grundförbättringar. Den andra kategorin är reparationer och underhåll. Det är olika regler för dessa två kategorier: grundförbättringar ger avdrag för hela utgiften, och förbättrande reparationer och underhåll kan ge avdrag för en del av utgiften

- Förbättringsutgifter (måste vara minst 5 000 kronor per år och minskas generellt vid ROT-avdrag) - Kapitaltillskott (om krav på amortering och förbättringsarbeten på fastigheten är uppfyllda) - Andel av inre reparationsfond vid försäljningen + Andel av inre reparationsfond vid köpe Förbättringsutgifter Du får avdrag för förbättringsutgifter för de år då de sammanlagt uppgått till minst 5 000 kr. Förbättringsutgifter är utgifter för: Ny-, till- och ombyggna

Avdrag för förbättringsutgifter på privatbostadsfastighet

Förbättringsutgifter. Som förbättringsutgift på en fastighet betecknas dels kostnader för ny-till- eller ombyggnad och dels förbättrande reparationer. Man får bara ta med utgifter för förbättrande reparationer och underhåll på fastigheten som hänför sig till beskattningsåret (inkomståret) eller de närmast föregående fem beskattningsåren och som. Förbättringsutgifter på annans fastighet ska enligt punkt 8.2 redovisas i balansräkning som en materiell anläggningstillgång i posten Förbättringsutgifter på annans fastighet, om nyttjanderättshavaren bekostat utgifterna trots att det inte finns någon äganderätt Förbättringsutgifter - Privatbostadsfastighet. Som förbättringsutgifter på privatbostäder betraktas följande slag av utgifter som fastighetsägaren har betalat när ev ROT-avdrag är avräknade: Ny-, till- eller ombyggnad

Reparationer och underhåll Skatteverke

 1. 1120 Förbättringsutgifter på annans fastighet Konto 1120 Förbättringsutgifter på annans fastighet är ett tillgångskonto. Kontot 1120 Förbättringsutgifter på annans fastighet hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen
 2. aktiveras som förbättringsutgifter på annans fastighet. Inventarier och installationer i annans fastighet Inventarier och installationer i annans fastighet som inte planeras att ta med vid eventuell avflyttning, Exempelvis datanät, lås, fasadskyltar och liknande som blir en del av fastigheten. Ny-, till- och ombyggnatione
 3. Reparation annans fastighet ‎2020-12-04 12:10. Bolag 2 har gjort en reparation av parkeringen då den var dålig, grävt och asfalterat om, även asfalterat på ett ställe det tidigare endast var grus, kostnad ca 60 000 kr. Bolag 2 ägs dessutom till 50% av den person som också äger fastigheten
 4. Anskaffningsutgiften kan utgöras av köpeskilling för en redan bebyggd fastighet samt inköpsprovision, lagfartskostnader och liknande. Anskaffningsutgiften kan även utgöras av ett markförvärv på vilken nybyggnation (förbättring) därefter sker. Information om omräkning av utländsk valuta hittar du här

Kostnader för reparation och underhåll av fastighet som avser en ägd fastighet klassificeras som fastighetskostnader och bokförs i kontogrupp 51. Kontogrupp 50 - Lokalkostnader Kontogrupp 51 - Fastighetskostnade Till anläggningstillgångar skall även hänföras förbättringsutgifter annans fast-ighet, dvs. ny-, till- och ombyggnad som en hyresgäst vidtar samt väsentliga utgifter för reparationer och underhåll. En fastighet klassificeras som omsättningstillgång om avsikten redan vid an-skaffningen är att den skall avyttras inom en snar framtid Förbättringsutgifter på annans fastighet utgör materiella anläggningstillgångar för företag och en materiell anläggningstillgång finns bokförd på tillgångssidan i balansräkningen. Förbättringsutgifter på annans fastighet bokförs på bokföringskonto 1030 som är ett huvudkonto för bokföring av förbättringsutgifter på annans fastighet, 1030 Förbättringsutgifter på. Om du har sålt en bostad för privat bruk behöver du dock inte betala full skatt, utan skattar bara för 22/30 av vinsten. Skatten du betalar på den återstående delen är sedan 30 %. Med andra ord, om du köper en lägenhet för 500 000 kronor och säljer den för 600 000 kronor, har du gjort en vinst på 100 000 kronor Denna bilaga används för beräkning av avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet. Skatteregler avskrivning. Avskrivning på förbättringsutgifter på annans fastighet som innehas med nyttjanderätt och där fastighetsägaren omedelbart blir ägare till fastigheten, ska ske med högst 5 % per år: För täckdiken med 10 % per år

Avdrag för förbättringsutgifter - Dra av

Ny till / ombyggnad och förbättringsutgifter på annans fastighet tex en restaurang som hyr lokal = /hyresrätt. Skall aktiveras och göras värdeminskningsavdrag med 5% per år. Detta står i Inkomstskattelagen 19 kapitlet 26e § Gäller alltså inte rena reparationer. !!! Måste vara förbättringsutgifter !!! Lagrum: 19 kap Det gör du på olika sätt beroende på vilken typ av bostad du sålt. Vid vinstberäkningen får du bland annat dra av dina utgifter för ny-, till- och ombyggnad under hela innehavstiden. Du får dessutom dra av dina utgifter för förbättrande reparationer under försäljningsåret och de fem föregående åren

Förbättringsutgifter på annans fastighe

 1. Att bygga en altan lär nog inte anses vara en reparation eller underhåll? Snarare: Avdragsgilla förbättringsutgifter på en bostad består av utgifter för ny-, till-, eller ombyggnad och övriga grundförbättringar, men också av utgifter för förbättrande reparationer och underhåll: Övriga grundförbättringar: Hit räknas utgifter för tillföra bostaden något som inte funnits.
 2. Det är för att det är ett utgiftskonto och en utgift ökar alltid bokföringsmässigt via debet.7840 Avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet hör till resultaträkningen och är ett så kallat resultatkonto. Bokföringsmässig effek
 3. st 5 000 kr. Utgifter för förbättrande reparationer och underhåll får dock bara räknas med om de lagts ned under beskattningsåret och de fem senaste åren före försäljningen
 4. Till exempel: Du har gjort en vinst på 100 000 kronor vid en försäljning av din privata bostad och ansöker om upov istället för att betala vinstskatt. 100 000 x 0,167 = 16,700; 16,700 x 0,30 = 5 010; För det första deklarationsåret blir skatten för ditt upovsbelopp 5010 kronor, cirka 0.5 procent av vinstbeloppet

Hur sker avdrag för avstyckningsavgifter och

Förbättringsutgifter på annans fastighet - Frågor & Svar

 1. Att sälja din bostad utan mäklare är fullt möjligt, men kräver en hel del arbete. Vi listar fördelar och nackdelar - och ger dig tipsen för att lyckas
 2. För dig i hyresrätt brukar fastighetsbeteckningen stå i hyreskontraktet. Fastighetsbeteckning för lägenheter och bostadsrätter. Sedan 2009 kan enskilda lägenheter i bostadsbyggnader, så kallade ägarlägenheter, räknas som fastigheter och därmed ha en fastighetsbeteckning
 3. I köpekontraktet, dvs avtal om överlåtelse av fast egendom, regleras samtliga villkor för försäljningen av en fastighet.Köpekontraktet måste upprättas i en viss form för att vara giltigt. Vår avtalsmall för ett köpekontrakt för en tomt, ett hus eller en bostadsrätt, innehåller dessa obligatoriska moment som är:.
 4. För att kunna använda denna tjänst från Lantmäteriet måste du ha en e-legitimation eller Mobilt BankID samt svenskt personnummer. Hitta fastighetsbeteckning genom betaltjänst från hitta.se. En betaltjänst som kan användas både för den egna fastighetsbeteckningen eller för annan fastighet är tomtrapport från hitta.se
 5. . Tips, råd och information om hanteringen av covid-19 för dig som är fastighetsägare eller bostadsrättsförening. Informationen uppdateras löpande.

Bokföra renovering / förbättringsutgifter på fastighe

Avdrag för renoveringar och nybyggnad Skatteverke

Undrar du vad som händer om en fastighet hamnar i orätta händer? Läs om lagfartskapning och vad vi gör för att förebygga att det inträffar. För att använda e-tjänsten behöver du: Giltig e-legitimation på din dator (utfärdat av BankID, Telia eller Nordea) eller Mobilt BankID på din mobila enhet BOSTAD. När du pensionerar dig utomlands skall samtliga band med Sverige kapas om din avsikt med flytten är att skattemässigt tillhöra det nya landet (se väsentlig anknytning).Bostad utgör inget undantag från denna regel och detta innebär att din svenska permanentbostad skall säljas, eller sägas upp om du har en hyresrätt, och att en ny bostad skall hyras eller köpas i ditt nya land

Avdragen som många missar vid en bostadsförsäljning Erik

 1. Joakim har studerat fastighetsförmedling på Högskolan i Väst under 3 års tid. Med ca 10 års erfarenhet som fastighetsmäklare vill nu Joakim via sina guider inom bostad förmedla kunskap till läsarna och hjälpa dem att fatta bättre beslut vid köp av ny bostad eller försäljning av befintlig
 2. Lagstiftningen i Norden. För en översikt av lagstiftningen i Sverige se Fastighetslagstiftning i Sverige.. I Sverige utgår fastighetslagstiftningen från jordabalken som definierar begreppet fastighet. Fastighetsbildning, det vill säga regler och villkor kring detta, regleras av fastighetsbildningslagen.I Norden generellt har alla fastigheter en specifik beteckning
 3. Förbättringsutgifter på annans fastighet Ökning av anskaffningsvärden i samband med periodens nedlagda förbättringsutgifter på annans fastighet. (Del av BAS 112x) Mark Ökning av anskaffningsvärden i samband med köp av mark, t.ex. näringsfastighetens markvärde, tomter och andra obebyggda markområden. (Del av BAS 113x, 114x
 4. st 100 000 kr. Larm- och säkerhetsutrustning (installationer) i annans fastighet 1LARMU 3LARMU (larm- och passersystem, skalskyddsmaterial t.ex. galler.
 5. Kundtjänst för fastighetsägare med fiber från Telia . Här erbjuder vi kundtjänst för dig som är fastighetsägare för en flerfamiljsbostad, eller representerar en samfällighet,bostadsrättsförening eller ekonomisk förening. Även du som är kommersiell fastighetsägare är välkommen att kontakta oss

Nästan alla deklarerar fel vid husförsäljning G

Fastighetsmäklare löner. Lönestatistik med bruttolöner per månad för en fastighetsmäklare inom försäljning, marknadsföring. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke Skatteverkets nya tjänster ska hjälpa dig att deklarera din bostadsförsäljning - och att förstå de svåra reglerna. Det handlar om skatt, upov och förbättringsutgifter. Här är experternas bästa tips: Börja i tid - och betala in på skattekontot Det finns inte ett givet svar, utan det beror på vilken typ av fastighet, ägarförhållanden, typ av förvaltning med mera man har. På Ahlsell jobbar vi dagligen med dessa frågor. Vi har kunder inom alla olika typer av förvaltning t.ex. kommunala/privata bostadsbolag, BRF-er och kommersiella fastigheter vilket gör att vi lär oss mycket, men också får högt ställda krav på oss Vid upprättande av ett gåvobrev för fastighet är det många som tror att namnteckningarna måste bevittnas för att dokumentet ska anses giltigt. Detta är dock felaktigt. Gåvohandlingen är giltig utan vittnen. För att kunna få lagfart på fastigheten, vilket är absolut nödvändigt, krävs det dock att gåvogivarens namnteckning.

Förbättringsutgifter - Visma Spc

Förbättringsutgifter på annans fastighet FAR Onlin

 1. Om du köper fastigheten utan förbehåll för arrende- eller hyresrätt måste du tänka på skyldigheten att säga upp avtalet inom en månad från tillträdesdagen. Gör du inte det så gäller avtalet mot dig. Andra rättigheter faller automatiskt när du köper en fastighet utan förbehåll för rättigheten
 2. Många spanska banker har internetbank på engelska och även personal som talar skandinaviska. Till dig som kund i Swedbank Private Banking. För dig som är kund inom Private Banking kan Swedbank erbjuda lånefinansiering i euro av din bostad i Spanien. Mer information hittar du här
 3. På Hemnet hittar du bostäder som lägenheter, villor, radhus, tomter och fritidshus till salu genom svenska fastighetsmäklare
 4. Utredningen om fri hyressättning i nyproduktion offentliggjordes den 4 juni. Utredningen föreslår bland annat att fastighetsägaren ensidigt ska bestämma hyran, att fastighetsägaren garanteras hyreshöjningar och att hyrorna får höjas om områdets popularitet ökar. Enligt Hyresgästföreningen innebär det ett systemskifte till marknadshyror
 5. Blocket Bostad hjälper både dig som hyr och hyr ut förstahands- och andrahandslägenheter, hus och rum. Vi hjälper er fixa hyresavtalet och garanterar säkerheten under hela hyresperioden
 6. Hitta.se - vi känner Sverige! Nummerupplysning, karta, kontaktuppgifter och mycket mer. Hitta.se är en av Sveriges största hemsidor och ett utmärkt val för dig som letar efter information om personer, företag, platser och vägbeskrivningar

Förbättringsutgifter - Privatbostadsfastighe

Blocket Bostad är en bred marknadsplats för alla typer av bostäder, för alla faser i livet. Vi ska bli Sveriges största marknadsplats för bostäder, och är redan marknadsledande inom utlandsboende, lägenheter uthyres och bostad sökes Huvudstaden Wellington på norra ön är hem till Te Papa Tongarewa, det stora nationalmuseet. Om du vill köpa en fastighet till salu i Nya Zeeland har regeringen nyligen antagit en lag som hindrar utlänningar från att köpa ett hus på den orörda oceaniska ön Den enklaste möjligheten att köpa en fastighet till salu i Thailand, om du är utlänning, är att köpa en fastighet belägen inom ett bostadsrätt. På detta sätt kan du förvärva 100% av fastigheten. Situationen är annorlunda för dem som vill köpa mark och sedan så småningom bygga ett hus Sveriges marknadsplats med över 5 miljoner varor - hitta fynd & sälj snabbt på Blocket.s

Deklarationstips 14 avdrag | Accountor Sverige

Kullens Fastighet på Gotland AB - Org.nummer: 556623-2079. På Bolagsfakta.se hittar du kontakt-och företagsinformation, nyckeltal, lön till VD & styrelse m.m Etik och god sed för fastighetsägare. Broschyren innehåller generell information till olika kategorier av fastighetsägare men också särskild information avsedd för fastighetsägaren i relation till bostadshyresgäster, lokalhyresgäster och bostadsrättshavare Med spänning öppnar man för att se om man får några pengar tillbaka. För de flesta människor är det bara att signera och skicka in deklarationen till Skatteverket. Vissa, till exempel de som sålt sin bostad under föregående år har en del att fylla i innan deklarationen skickas in. En försäljning av privatbostad skall deklareras

Det finns inget formellt krav enligt lag på att fullmakten ska vara bevittnad. Det är dock lämpligt att fullmakten är bevittnad eftersom bankerna i regel kräver detta. Vid försäljning av en fastighet bör fullmakten visas innan uppdragsavtalet ingås. Detta för att undvika oklarheter om förutsättningarna för förmedlingsuppdraget Verifiera ägare och taxeringsvärden för att kunna värdera en fastighet till exempel inför bodelning, arvsskiften och förvärv. Säkerställ planer på ombyggnationer med verifierad information om fastighetens detaljplan, areal, fastighetsgräns och naturvårdsbestämmelser Mäklaren hjälper dig att sätta ett pris för din bostad. Hur mycket du kan sälja för beror bland annat på marknaden i området, läget på just din bostad och i vilket skick bostaden är. Om många andra liknande bostäder säljs samtidigt kan det också påverka budgivningen. Läs mer om att värdera din bosta För att bli registrerad som fastighetsmäklare krävs en högskoleutbildning om 120 hp, 10 veckors praktik på en mäklarbyrå och att mäklaren har en adekvat ansvarsförsäkring [2]. Statliga Fastighetsmäklarinspektionen meddelar efter prövning titeln registrerad fastighetsmäklare (kallas ofta bara fastighetsmäklare) Gå på visningar i området där du bor och lär känna de olika mäklarna - kontakta sedan de du tycker gav ett gott intryck och som du fick störst förtroende för. Anlita inte den mäklare som ger dig det lägsta arvodet och värderar din bostad högst

Karolinska Institutets arsredovisning 2012 by Karolinska

Direktavdrag för reparation och underhåll men inte för standardhöjning. Utgifter för att reparera och underhålla en byggnad är avdragsgilla samma år. Men om byggnaden får ett bättre skick än det ursprungliga så ska du fördela utgiften: Dels på reparation och underhåll, som är avdragsgillt direk Värderingsdata tittar på många faktorer när de gör en värdering av en bostad - allt för att göra indikationen så korrekt som möjligt. Värdering av hus När det gäller värdering av hus så har tomten stor påverkan på det pris som värderingen ger. Eventuella husköpare lockas ofta av stora och välskötta trädgårdar med staket som skyddar mot insyn Är du fastighetsägare och har lediga lokaler som du tycker kan vara intressanta för Malmö stad att hyra kan du höra av dig till lokalprocessenheten på serviceförvaltningen (LOPE). Om du har en boende som inte betalar hyra, avgift eller missköter si Här besvarar vi några av de vanligaste frågorna om försäljning av fastighet. På 10 min skriver du ett juridiskt korrekt köpekontrakt online För att få en bostad genom Bostadsförmedlingen behöver du vara registrerad som bostadssökande hos oss. Vem kan registrera sig i bostadskön? Alla som har fyllt 18 år och har ett svenskt personnummer eller samordningsnummer kan ställa sig i bostadskön. Det spelar ingen roll var du bor eller om du redan har en bostad

Fastighetsmäklare 120 hp är en högskoleutbildning som förutsätter förkunskaper för att klara studier på denna nivå. I uppdragsutbildningar finns inte formella antagningskrav utan det arbetsgivarens ansvar att nominera deltagare med rätt kompetens På bovision.se hittar du ett brett utbud av boende. Du kanske hittar drömvillan på landet eller hyreslägenheten mitt i stan Lantmäteriet ansvarar för fastighetsregistret. Du kan via dem få uppgifter om en specifik fastighet, till exempel ägaren. Om du vill ta reda på fastighetsbeteckningen för din egen bostad, så hittar du den i köpeavtal och andra dokument. Du kan även kontakta kommunens byggnadsnämnd för att få fram uppgifterna Instruktion för att använda arkivtjänsten. 1. Klicka på bygglov överst i vänstermenyn. 2. Välj att söka på adress eller fastighet som du skriver på raden under. 3. Klicka på Visa lista. 4. Markera den adress eller fastighetsbeteckning du vill titta på och tryck på sök. Du får nu fram ritningar som finns i arkivet

1120 Förbättringsutgifter på annans fastighet - Min wiki

Nyheter & artiklar

Fastighetsägarservice för fastighetsägare, bostadsrättsförening, byggherre och samfällighetsförening. Ring oss på 0770-111 333, Val 1. Eller kontakta oss via fastighetsagarservice@telenor.se. Öppet: Vardagar klockan 08.00-16.30, Lunchstängt 12.00-12.45 Din Fastighet har funnits på Åland sedan 2012 och arbetar med fastighetsförmedling, fastighetsvärdering, avtal och disponenttjänster. Vi fokuserar på vad just du som kund efterfrågar och arbetar mer personligt och nära våra kunder. Vår genomgripande strävan är att prioritera kvalitet i varje uppdrag Sedan starten 2005 som er svenska fastighetsmäklare på Mallorca har vi hjälpt hundratals nöjda skandinaver att köpa hus på Mallorca. Våra kunniga svenska mäklare på Mallorca kan den lokala marknaden och hjälper er att hitta rätt fastighet till rätt pris - från start till mål. Vi skräddarsyr varje uppdrag och ger gratis rådgivning även långt efter köpet När du hittar en bostad som du vill ha behöver du först logga in för att kunna anmäla intresse för den. Din anmälan sorteras sedan i turordning efter din kötid. Det är din placering i kön som avgör om du går vidare till nästa steg. Du kan anmäla intresse för flera bostäder samtidigt

Förebyggande underhåll fastigheter, underhåll förebyggande

Veidekke är Skandinaviens 4:e största bygg- och anläggningsföretag. Vi kännetecknas av en stark företagskultur som tror på att engagemang och involvering är grunden för all framgång Vi erbjuder en modern, kostnadseffektiv och användarvänlig tjänst för den som ska sälja och köpa bostad. Vi hjälper dig att hitta rätt mäklare Med vår smarta tjänst Värdeindikatorn kan du följa prisutvecklingen på din bostad. Testa Värdeindikatorn . Guider och tips. Det här ingår i mäklararvodet Så bör du tänka om din bostadsaffär i coronatider Försäljningstips: Kontakta en mäklare i god tid Så får du köpare att titta extra länge på din bostad

 • Zcash курс к биткоину.
 • Garageplats Kävlinge.
 • Skänk IKEA.
 • Blocket Skaraborg bilar Volvo.
 • Optt marketwatch.
 • ABN AMRO e dentifier inleveren.
 • ABN AMRO Profielfonds koersen.
 • 0 1 ETH to USD.
 • 888 Casino no deposit bonus codes 2021.
 • Utbildningstjänst VGR.
 • Bitcoinbon.at erfahrung.
 • Byggmax ledningsgrupp.
 • NFT Coin Indodax.
 • BTC hack script 2021.
 • Scandic Kramer.
 • JYSK värmeljus.
 • ARD Mediathek Bitcoin.
 • Xvs coin ekşi.
 • Carnival Cruise jobs UK.
 • Algorand vs EOS.
 • Beam VPN.
 • Volvo chefer bonus.
 • Custom PC Builder.
 • Microsoft hackat 2021.
 • Största bankerna i världen.
 • Xing meaning in chinese.
 • Else Nutrition wikipedia.
 • Gemini verification Reddit.
 • Vaska guld Uppland.
 • AirDrop Receiving Off iPhone 6.
 • Circle K hamburgare pris.
 • Hacka mailkonto.
 • Hufvudstaden årsredovisning 2020.
 • Bygga vägg i badrum material.
 • Sign Ethereum message Coinbase.
 • Begagnad byrå Stockholm.
 • Sms77 login.
 • Automotive Engineering opleiding.
 • Sagan om Ali Baba.
 • BNP Europa.
 • Sparkasse Pforzheim Münzen.